+48 32 729 87 11

W dzisiejszych czasach dostęp do nowoczesnych technologii i możliwość swobodnego poruszania się stanowią fundament uczestnictwa w życiu społecznym. Dla osób niepełnosprawnych te aspekty mogą jednak stanowić znaczące bariery, ograniczając ich aktywność zawodową, edukacyjną oraz społeczną. Dofinansowanie oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu zniwelowanie tych przeszkód, ułatwiając osobom z niepełnosprawnościami dostęp do narzędzi, które są kluczowe dla ich niezależności i integracji. Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup oprogramowania i sprzętu dla niepełnosprawnych w 2024?

Jakich błędów nie należy popełniać? Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON? Jakie pomoce można zakupić w module I, w ramach obszaru B – Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Na skróty:

Dofinansowanie z PFRON

 

Głównym celem wsparcia oferowanego przez PFRON jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełniejszego uczestnictwa w społeczeństwie. Programy dofinansowań są zaprojektowane tak, aby likwidować konkretne bariery: od transportowych, przez te związane z dostępem do społeczeństwa informacyjnego, aż po wsparcie w poruszaniu się. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą znacznie poprawić swoją samodzielność, zdobyć nowe umiejętności, a także zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

dofinansowanie PFRON dla niepełnosprawnych

Starać się o dofinansowanie warto, ponieważ jest to szansa na uzyskanie niezbędnych narzędzi i usług, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych. Bez takiego wsparcia, wiele z tych narzędzi mogłoby pozostać poza zasięgiem finansowym beneficjentów, ograniczając ich możliwości rozwoju i uczestnictwa w codziennym życiu. Programy PFRON oferują nie tylko wsparcie finansowe, ale również doradztwo i pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań, co jest nieocenione w procesie pokonywania barier.

Tym samym, dofinansowanie z PFRON staje się kluczem do drzwi, za którymi czekają nowe możliwości – zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. To inwestycja w lepszą przyszłość, dającą osobom niepełnosprawnym szansę na pełniejsze i bardziej aktywne życie w społeczeństwie.

SPRAWDŹ SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE NA DOFINANSOWANIE

 

Dofinansowanie z PFRON – jakie obszary obejmuje i na co można otrzymać dofinansowanie?

na co można otrzymać dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie w ramach programów PFRON obejmuje różne obszary wsparcia, z których każdy jest skierowany na likwidację konkretnych barier. Poniżej przedstawiono krótki opis każdego z obszarów w Module I:

 1. Obszar A – Likwidacja bariery transportowej:

  Dotyczy m.in. wsparcia w zakupie samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz fotelików dla niepełnosprawnych dzieci. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić do 70 000 zł na zakup samochodu i 8 000 zł na fotelik​​.

 2. Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  Skupia się na wsparciu zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania. Obejmuje również dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania, a także pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu. W ramach tego obszaru, beneficjenci mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz na pokrycie kosztów szkoleń związanych z obsługą takiego sprzętu​​.

 3. Obszar C – Likwidacja barier w poruszaniu się:

  Obejmuje dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich, w tym wózków o napędzie elektrycznym, oraz pomoc w zakupie protez kończyn wykorzystujących nowoczesne rozwiązania techniczne. Dodatkowo, w ramach tego obszaru, możliwe jest uzyskanie wsparcia na utrzymanie sprawności technicznej posiadanych urządzeń, takich jak skutery inwalidzkie czy wózki o napędzie elektrycznym​​.

 4. Obszar D: Dotyczy kosztów opieki nad osobą zależną.

  W ramach tego obszaru, możliwe jest uzyskanie miesięcznego dofinansowania w wysokości 330 zł na pokrycie kosztów opieki nad każdą osobą zależną, co może obejmować opłatę za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub inne koszty zapewnienia opieki nad dzieckiem​​.

 

Każdy z tych obszarów ma na celu dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiając im bardziej samodzielne funkcjonowanie i lepszą integrację społeczną.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, by starać się o dofinansowanie w ramach obszaru B

 

Aby starać się o dofinansowanie w ramach obszaru B, konieczne jest przygotowanie i złożenie odpowiednich dokumentów. Proces ten jest wspierany przez System Obsługi Wsparcia (SOW), który upraszcza procedury związane z realizacją programu. Wnioskodawcy mogą skanować lub powielać wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej, co ułatwia ich rejestrację i ocenę w SOW​​.

Dokumenty te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Dowód zamieszkania w odpowiednim powiecie,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia i niepełnosprawność,
 • Wnioski oceniane są merytorycznie, a informacje podane w procesie aplikacyjnym mogą być wykorzystane przy wnioskowaniu o kolejne wsparcie ze środków PFRON,
 • Zaleca się również założenie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP, co może być korzystne w procesie składania wniosku elektronicznego.

 

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi konkretnego obszaru wsparcia, ponieważ mogą one różnić się w zależności od zadania i obszaru wsparcia. Dodatkowo, szczegółowe wytyczne i formularze wniosku są dostępne w SOW, który służy jako główne narzędzie do składania i zarządzania wnioskami.

Jak często można ubiegać się o dofinansowanie?

 

jak często można się ubiegać o dofinansowanie z PFRON

O pomoc w ramach Obszaru B można ubiegać się z różną częstotliwością w zależności od konkretnego zadania:

 • 👉 Obszar A i Obszar C – Zadania 1, 3 oraz 5: Ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
 • 👉 Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5: Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.
 • 👉 Obszar B (z wyłączeniem Zadania 5): Ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy​​.

Samorząd powiatowy ma możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów karencji w określonych sytuacjach, co umożliwia elastyczne dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb wnioskodawców.

 

Jaki jest zakres wsparcia i na co można otrzymać dofinansowanie w ramach obszaru B?

 

Zakres wsparcia w ramach Obszaru B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym obejmuje:

 • 🚩 Zadanie 1:

  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, skierowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych. Dla osoby niewidomej możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł). Dla pozostałych adresatów w zadaniu przewidziano 10.000 zł​​.

 

 • 🚩 Zadanie 2:

  Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Dla osoby głuchoniewidomej przewidziano 4.400 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł, a dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł​​.

 

 • 🚩 Zadanie 3:

  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, skierowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku, z dofinansowaniem w wysokości 10.000 zł​​.

 

 • 🚩 Zadanie 4:

  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, skierowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, z dofinansowaniem w wysokości 6.000 zł​​. Tu warto odnotować, że istnieje jeszcze inne dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i przeczytasz o nim w sekcji „Jak skorzystać z dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się” w tym artykule.

   

 • 🚩 Zadanie 5:

  Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności​​.

Każde z tych zadań ma specyficzne warunki kwalifikowalności i wysokość dofinansowania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

 

Do kiedy należy złożyć wniosek?

 

do kiedy należy złożyć wniosek na dofinansowanie z PFRON w 2024 roku

Wnioski o dofinansowanie w ramach Obszaru B można składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku​​.

Zawsze aktualne informacje otrzymasz tu: https://sow.pfron.org.pl/ 

 

 

Pamiętaj, że szczegółowe informacje na temat procesu aplikacyjnego, kryteriów kwalifikowalności i rodzajów dostępnego wsparcia znajdziesz na stronach internetowych PFRON.
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się

– na zakup np. programów do komunikacji alternatywnej Mówik czy TiM

dofinansowanie na mówika i Tim

Czy jesteś osobą niepełnosprawną i masz problemy w komunikacji i porozumiewaniu się z innymi? Interesuje Cię możliwość uzyskania wsparcia finansowego na usunięcie przeszkód w komunikowaniu się?

Możesz skorzystać z dofinansowania z PFRON do likwidowania barier w komunikowaniu się. Program wsparcia oferuje finansowanie działań mających na celu eliminację przeszkód w komunikacji, które stanowią przeszkodę w samodzielnym życiu osób z niepełnosprawnościami. Takie bariery obejmują wszelkie ograniczenia, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Możesz skorzystać ze wsparcia, jeśli:

 • ✅ masz znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • ✅ zauważasz potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Z dofinansowanie nie mogą jednak skorzystać osoby, które:

 • ❌ mają jakieś zaległości wobec PFRON lub
 • ❌ skorzystały, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego w ramach Obszaru B Zadanie 1 programu „Aktywny samorząd”

 

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie na program Mówik, Tim czy inne narzędzie do komunikacji alternatywnej?

 • 👉 orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • 👉 oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 👉 udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • 👉 pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.

 

Dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie skanu (w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW), lub kopii (w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale).

Wnioski do programu przyjmowane są przez cały rok, jednak dofinansowania wypłacane są tylko do momentu, gdy PCPR dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Czyli im prędzej złoży się wniosek, tym większa szansa na otrzymanie dofinansowania. 

 

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Warto jednak podejść do tego racjonalnie. Zestawy do komunikacji alternatywnej typu Mówik + tablet + wzmocnione etui i usługa instalacji dostępne są już od około 2400 zł, więc w przypadku takiego sprzętu mamy większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć najwcześniej po upływie trzech lat od uzyskania na ten cel dofinansowania ze środków PFRON.

 

Zestawy do komunikacji alternatywnej znajdziesz tu: ZOBACZ   

PROGRAMY DO KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

Zakup w ramach dofinansowania na Arante.pl – jak złożyć zamówienie z dofinansowaniem PFRON 

 

najczęściej wybierane oprogramowanie do komunikacji alternatywnej - zakup z dofinansowaniem

Realizacja zakupu oprogramowania i sprzętu z dofinansowaniem w sklepie Arante.pl jest procesem prostym i dostosowanym do potrzeb osób ubiegających się o wsparcie finansowe.

Oferujemy Wam szeroki wybór produktów edukacyjnych, terapeutycznych, a także sprzętu i oprogramowania, które mogą być objęte dofinansowaniem, czyli m.in.

 

Proces zamówienia z dofinansowaniem rozpoczyna się od wyboru produktu i dodania go do koszyka, następnie wybiera się opcję „Przelew z dofinansowaniem” jako formę płatności i wypełnia dane zamawiającego. Faktura proforma, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej instytucji, zostanie wysłana do 50 minut od złożenia zamówienia na wskazany w zamówieniu adres email. Po otrzymaniu dofinansowania, wystarczy dokonać przelewu wkładu własnego, a sklep po zaksięgowaniu wpłaty wysyła zamówienie.

 

SZCZEGÓŁOWE KROKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA Z DOFINANSOWANIEM OPISALIŚMY TU:

ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE Z DOFINANSOWANIEM

 

Ułatwiamy cały proces, oferując możliwość zakupu na fakturę proformę, co jest kluczowe przy składaniu wniosków o dofinansowanie, i jednocześnie zapewniamy Wam wsparcie na każdym etapie procesu zamówienia.

Dzięki temu, osoby ubiegające się o dofinansowanie mogą w łatwy sposób nabyć potrzebne produkty, mając pewność, że sklep jest przygotowany na długotrwały proces ubiegania się o wsparcie finansowe oraz na ewentualność odmowy dofinansowania, bez konsekwencji dla klienta. Jeśli z jakiejś przyczyny PFRON czy PCPR odmówiły dofinansowania, wystarczy dać nam znać, wtedy zamówienie zostanie anulowane. Jeśli decyzja o przyznaniu dofinansowania wydłuża się, to przed wpłatą wkładu własnego też należy się z nami skontaktować, żebyśmy mogli sprawdzić aktualność zamówienia. 

 

 

 

10 najczęstszych błędów przy składaniu wniosku o dofinansowanie PFRON i jak ich uniknąć

 

 1. 🟠 Niepełne lub błędne wypełnienie wniosku: Upewnij się, że wszystkie wymagane pola wniosku są starannie i poprawnie wypełnione. Dokładnie przeczytaj instrukcje i wytyczne przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.
 2. 🟠 Brak wymaganych załączników: Sprawdź listę wymaganych dokumentów i załączników. Upewnij się, że wszystkie są kompletne i dołączone do wniosku.
 3. 🟠 Nieaktualne dokumenty: Upewnij się, że wszystkie dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, są aktualne. Dokumenty przeterminowane mogą być przyczyną odrzucenia wniosku.
 4. 🟠 Nieścisłości w dokumentacji: Wszelkie niezgodności między dokumentami a informacjami podanymi we wniosku mogą skutkować jego odrzuceniem. Dokładnie sprawdź dane przed ich złożeniem.
 5. 🟠 Brak uzasadnienia zakupu: Konieczne jest wyraźne uzasadnienie, jak planowany zakup wpłynie na poprawę jakości życia osoby niepełnosprawnej lub jej integrację z społeczeństwem.
 6. 🟠 Niewłaściwy zakres dofinansowania: Upewnij się, że wnioskowane produkty i usługi kwalifikują się do dofinansowania w ramach określonego obszaru wsparcia PFRON. Pamiętaj także, że jeśli przedstawisz fakturę proforma, to nie możesz później zmieniać produktów, czyli nie możesz wprowadzać zmian do przekazanej wcześniej PFRON-owi faktury.
 7. 🟠 Przekroczenie limitów finansowych: Każdy obszar wsparcia ma określone limity finansowe. Przekroczenie tych limitów może skutkować odrzuceniem wniosku.
 8. 🟠 Złożenie wniosku po terminie: Terminy składania wniosków są ściśle określone. Spóźnione wnioski zwykle nie są rozpatrywane.
 9. 🟠 Niewłaściwa forma składania wniosku: Jeśli wniosek wymaga składania w określonej formie (np. elektronicznej), złożenie go w innej formie może skutkować jego odrzuceniem.
 10. 🟠 Brak świadomości o aktualnych przepisach i zmianach w programie: Programy dofinansowań mogą ulegać zmianom. Niedostosowanie się do aktualnych wymagań i zasad może prowadzić do odrzucenia wniosku.

Jaką wersję Mówika wybrać

Masz problem z porozumiewaniem się za pomocą mowy? A może ktoś z rodziny, znajomych ma tego typu problem? Przedstawiamy rozwiązanie, które z pewnością ułatwi osobom niemówiącym lub mówiącym niewyraźnie kontakt z otoczeniem. Program Mówik doskonale sprawdza się jako...

MÓWik – jakie dodatki są dostępne?

Program MÓWik przeznaczony jest dla osób niemówiących lub mających problemy z komunikacją z otoczeniem. Mogą z niego korzystać zarówno dzieci jak i dorośli (Zobacz także artykuł dotyczący porównania różnych wersji programu). Działa na urządzeniach z systemem Android...

Zamówienie z dofinansowaniem w Arante – to nie problem !

Staram się o dofinansowanie. Potrzebuję proformę/ofertę. Jeżeli ubiegasz się o dofinansowanie produktu, to z pewnością będziesz potrzebował fakturę proforma, aby przedstawić ją w odpowiedniej instytucji. W naszym sklepie to żaden problem i w bardzo szybki sposób można...

Wspomaganie osób niedowidzących i niewidomych

Osoby niewidome i niedowidzące na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami w poznawaniu świata.

Share This

Udostępnij

Udostępnij swoim znajomym